Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Delete this notification
21/240
Context English Lithuanian State
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Visi sukurti susitikimai su vienodu UniqueID šiame kalendoriuje bus perrašyti.
Upload calendar Įkelti kalendorių
Import appointments Importuoti susitikimus
Appointment Notification Management Susitikimų pranešimų valdymas
Add Notification Pridėti pranešimą
Edit Notification Redaguoti pranešimus
Export Notifications Eksportuoti pranešimus
Filter for Notifications Filtruoti pranešimus
Filter for notifications Filtruoti pranešimus
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module. Čia galite įkelti konfigūracijų dokumentą norėdami importuoti susitikimų pranešimus į savo sistemą. Dokumentas turi būti eksportuotas iš susitikimų pranešimų modulio .yml formate.
Overwrite existing notifications? Perrašyti esamus pranešimus?
Upload Notification configuration Įkelti pranešimų konfigūraciją
Import Notification configuration Įkelti pranešimų konfigūraciją
List Sąrašas
Delete Ištrinti
Delete this notification Ištrinti šį pranešimą
Show in agent preferences Rodyti agento pasirinkimuose
Agent preferences tooltip Agento pasirinkimų patarimo laukelis
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification. Ši žinutė bus rodoma agento pasirinkimuose kaip patarimo laukelis šiam pranešimui.
Toggle this widget Įjungti/išjungti šį valdiklį
Events Įvykiai
Event Įvykis
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria. Čia galite pasirinkti, kurie įvykiai įjungs šį pranešimą. Papildomas susitikimų filtras gali būti taikomas norint išsiųsti susitikimus pagal tam tikrus kriterijus.
Appointment Filter Susitikimų filtras
Type Tipas
Title Antraštė
Location Vietovė
Team Grupė
Resource Resursai
Recipients Gavėjai
Send to Išsiųsti kam

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 115