Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Also send if the user is currently out of office.
40/490
Context English Lithuanian State
Events
Įvykiai
Event
Įvykis
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.
Čia galite pasirinkti, kurie įvykiai įjungs šį pranešimą. Papildomas susitikimų filtras gali būti taikomas norint išsiųsti susitikimus pagal tam tikrus kriterijus.
Appointment Filter
Susitikimų filtras
Type
Tipas
Title
Antraštė
Location
Vietovė
Team
Grupė
Resource
Resursai
Recipients
Gavėjai
Send to
Išsiųsti kam
Send to these agents
Siųsti šiems agentams
Send to all group members (agents only)
Siųsti visiems grupės nariams (tik agentams)
Send to all role members
Siųsti visiems rolių nariams
Send on out of office
Siųsti "Išvykęs"
Also send if the user is currently out of office.
Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
Once per day
Vieną kartą per dieną
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
Notification Methods
Pranešimų būdai
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.
Enable this notification method
Aktyvuoti šį pranešimų būdą
Transport
 
At least one method is needed per notification.
Bent vienas būdas yra būtinas vienam pranešimui.
Active by default in agent preferences
"Aktyvus" numatyta agento pasirinkimuose
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents.
Čia yra numatytoji vertė priskirtiems agentams, kurie nep
This feature is currently not available.
 
Upgrade to %s
 
Please activate this transport in order to use it.
 
No data found
 
No notification method found.
 
Notification Text
 

Loading…

Also send if the user is currently out of office.
Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 135