Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Location
7/100
Context English Lithuanian State
Upload Notification configuration
Įkelti pranešimų konfigūraciją
Import Notification configuration
Įkelti pranešimų konfigūraciją
List
Sąrašas
Delete
Ištrinti
Delete this notification
Ištrinti šį pranešimą
Show in agent preferences
Rodyti agento pasirinkimuose
Agent preferences tooltip
Agento pasirinkimų patarimo laukelis
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification.
Ši žinutė bus rodoma agento pasirinkimuose kaip patarimo laukelis šiam pranešimui.
Toggle this widget
Įjungti/išjungti šį valdiklį
Events
Įvykiai
Event
Įvykis
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.
Čia galite pasirinkti, kurie įvykiai įjungs šį pranešimą. Papildomas susitikimų filtras gali būti taikomas norint išsiųsti susitikimus pagal tam tikrus kriterijus.
Appointment Filter
Susitikimų filtras
Type
Tipas
Title
Antraštė
Location
Vietovė
Team
Grupė
Resource
Resursai
Recipients
Gavėjai
Send to
Išsiųsti kam
Send to these agents
Siųsti šiems agentams
Send to all group members (agents only)
Siųsti visiems grupės nariams (tik agentams)
Send to all role members
Siųsti visiems rolių nariams
Send on out of office
Siųsti "Išvykęs"
Also send if the user is currently out of office.
Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
Once per day
Vieną kartą per dieną
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
Notification Methods
Pranešimų būdai
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.
Enable this notification method
Aktyvuoti šį pranešimų būdą
Transport
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 126