Translation

Template: AdminACLEdit
Delete Invalid ACL
19/180
Context English Czech State
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Pro vytvoření nového ACL můžete buď importovat ACL, která byla vytvořena na jiném systému, nebo vytvořit úplně nové.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Zde provedené změny ACL ovlivňují chování systému pouze tehdy, když poté ACL data nasadíte. Nasazením dat ACL se nově provedené změny zapíšou do konfigurace.
ACLs ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Poznámka: Tato tabulka představuje pořadí vykonávání ACL. Pokud potřebujete změnit pořadí, ve kterém jsou ACL vykonávána, změňte prosím názvy daných ACL.
ACL name Název ACL
Comment Komentář
Validity Platnost
Export Exportovat
Copy Kopírovat
No data found. Data nenalezena.
No matches found. Nenalezena žádná shoda.
Edit ACL %s Upravit ACL %s
Edit ACL Upravit ACL
Go to overview Přejít na přehled
Delete ACL Smazat ACL
Delete Invalid ACL Smazat neplatná ACL
Match settings Nastavení shody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Nastavit odpovídající kritérium pro toto ACL. Pro srovnání současného zobrazení použijte 'Vlastnosti' nebo pro srovnání atributů současných tiketů v databázi použijte 'VlastnostiDatabáze'.
Change settings Změna nastavení
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Check the official %sdocumentation%s. Zkontrolovat oficiální %sdokumentaci%s.
Show or hide the content Zobrazit nebo skrýt obsah
Edit ACL Information Upravit informace ACL
Name Jméno
Stop after match Stop po shodě
Edit ACL Structure Upravit strukturu ACL
Save ACL Uložit ACL
Save Uložit
or nebo
Save and finish Uložit a dokončit
Cancel Storno

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.cs.po, string 30