Translation

Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
System Registration
20/190
Context English Bulgarian State
Options of the current user who requested this action Опции на текущия потребител, който е поискал това действие
Options of the ticket data Опции на данните за билетите
Options of ticket dynamic fields internal key values Опциите на динамичните полета на билетите за вътрешните стойности
Options of ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields Опциите на динамичните полета на билетите показват стойности, полезни за полетата "Покритие" и "Многофункционалст"
Example response Примерен отговор
Cloud Service Management Управление на облачните услуги
Support Data Collector Поддръжка за събиране на данни
Support data collector Поддръжка за събиране на данни
Hint
Currently support data is only shown in this system. Данните за поддръжка се показват само в тази система.
It is highly recommended to send this data to OTRS Group in order to get better support. Препоръчително е да изпратите тези данни на OTRS група, за да получите по-добра поддръжка.
Configuration Конфигуриране
Send support data Изпратете данни за поддръжката
This will allow the system to send additional support data information to OTRS Group. Това ще позволи на системата да изпрати допълнителна информация за данните за поддръжка на OTRS Групата.
Update Обновяване
System Registration Системна регистрация
To enable data sending, please register your system with OTRS Group or update your system registration information (make sure to activate the 'send support data' option.) За да активирате изпращането на данни, моля, регистрирайте системата си в OTRS Group или актуализирайте системната си регистрационна информация (не забравяйте да активирате опцията "изпращане на данни за поддръжка").
Register this System Регистриране на тази Система
System Registration is disabled for your system. Please check your configuration. Регистрацията на системата е деактивирана на вашата система. Моля, проверете конфигурацията си.
System registration is a service of OTRS Group, which provides a lot of advantages! Системната регистрация е услуга на OTRS Group, която предоставя много предимства!
Please note that the use of OTRS cloud services requires the system to be registered. Моля, имайте предвид, че използването на облачни услуги на OTRS изисква системата да бъде регистрирана.
Register this system Регистриране на тази Система
Here you can configure available cloud services that communicate securely with %s. Тук можете да конфигурирате наличните облачни услуги, които се комуникират сигурно с %s.
Available Cloud Services Налични облачни услуги
Communication Log
Time Range
Show only communication logs created in specific time range.
Filter for Communications
Filter for communications
In this screen you can see an overview about incoming and outgoing communications.
You can change the sort and order of the columns by clicking on the column header.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 218