Translation

Template: AdminACLEdit
Check the official %sdocumentation%s.
0/370
Context English Bulgarian State
Comment Коментар
Validity Валидност
Export Експортиране
Copy Коперане
No data found. Няма намерена информация
No matches found. Не бяха открити резултати.
Edit ACL %s Редактиране ACL %s
Edit ACL Редактиране ACL
Go to overview Отидете на преглед
Delete ACL Изтрий ACL
Delete Invalid ACL Изтриване на невалиден ACL
Match settings Настройки на съвпадението
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Настройване на критерии за съвпадение на ACL. Използвайте "Свойства", за да съответствате на текущия екран или "Базата данни със свойства", за да съответствате на атрибутите на текущия билет, които е в базата данни.
Change settings Промяна на настройките
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Настройте какво искате да промените, ако критериите се съвпадат. Имайте предвид, че "Възможно" е бял списък, "Не е възможно" е черен списък.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Покажи или скрий компонента
Edit ACL Information Редактиране ACL информация
Name Име
Stop after match Спри след съвпадението
Edit ACL Structure Редактиране ACL структура
Save ACL Запази ACL
Save Съхраняване
or или
Save and finish Запази и приключи
Cancel Отказ
Do you really want to delete this ACL? Найстина ли искате да изтриите това ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Създайте нов ACL, като изпратите данните за формуляра. След като създадете ACL, ще можете да добавяте конфигурационни елементи в режим на редактиране.
Calendar Management Управление Календар
Add Calendar Добавяне Календар
Edit Calendar Редактиране Календар

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 35