Translation

Template: AdminAutoResponse
Options of the current user who requested this action
58/530
Context English Bulgarian State
Auto Response Management Управление на автоматичният отговор
Add Auto Response Добавете автоматичен отговор
Edit Auto Response Редактиране автоматичен отговор
Filter for Auto Responses
Filter for auto responses
Response Отговор
Auto response from Автоматичен отговор от
Reference Препратка
To get the first 20 character of the subject. За да се вземат първите 20 символа от "Относно" полето
To get the first 5 lines of the email. За да се вземат първите 5 реда от съобщението.
To get the name of the ticket's customer user (if given). За да получите името на потребителя на билета ( ID дадено).
To get the article attribute За да получите атрибута на статията
Options of the current customer user data Опции на текущите потребителски данни.
Ticket owner options Опции на собственика на билета
Ticket responsible options Настройки за отговор на билета
Options of the current user who requested this action Опции на текущия потребител, който е поискал това действие
Options of the ticket data Опции на данните за билетите
Options of ticket dynamic fields internal key values Опциите на динамичните полета на билетите за вътрешните стойности
Options of ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields Опциите на динамичните полета на билетите показват стойности, полезни за полетата "Покритие" и "Многофункционалст"
Example response Примерен отговор
Cloud Service Management Управление на облачните услуги
Support Data Collector Поддръжка за събиране на данни
Support data collector Поддръжка за събиране на данни
Hint
Currently support data is only shown in this system. Данните за поддръжка се показват само в тази система.
It is highly recommended to send this data to OTRS Group in order to get better support. Препоръчително е да изпратите тези данни на OTRS група, за да получите по-добра поддръжка.
Configuration Конфигуриране
Send support data Изпратете данни за поддръжката
This will allow the system to send additional support data information to OTRS Group. Това ще позволи на системата да изпрати допълнителна информация за данните за поддръжка на OTRS Групата.
Update Обновяване
System Registration Системна регистрация

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAutoResponse
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 203