Translation

Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
Cloud Service Management
30/240
Context English Bulgarian State
Response Отговор
Auto response from Автоматичен отговор от
Reference Препратка
To get the first 20 character of the subject. За да се вземат първите 20 символа от "Относно" полето
To get the first 5 lines of the email. За да се вземат първите 5 реда от съобщението.
To get the name of the ticket's customer user (if given). За да получите името на потребителя на билета ( ID дадено).
To get the article attribute За да получите атрибута на статията
Options of the current customer user data Опции на текущите потребителски данни.
Ticket owner options Опции на собственика на билета
Ticket responsible options Настройки за отговор на билета
Options of the current user who requested this action Опции на текущия потребител, който е поискал това действие
Options of the ticket data Опции на данните за билетите
Options of ticket dynamic fields internal key values Опциите на динамичните полета на билетите за вътрешните стойности
Options of ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields Опциите на динамичните полета на билетите показват стойности, полезни за полетата "Покритие" и "Многофункционалст"
Example response Примерен отговор
Cloud Service Management Управление на облачните услуги
Support Data Collector Поддръжка за събиране на данни
Support data collector Поддръжка за събиране на данни
Hint
Currently support data is only shown in this system. Данните за поддръжка се показват само в тази система.
It is highly recommended to send this data to OTRS Group in order to get better support. Препоръчително е да изпратите тези данни на OTRS група, за да получите по-добра поддръжка.
Configuration Конфигуриране
Send support data Изпратете данни за поддръжката
This will allow the system to send additional support data information to OTRS Group. Това ще позволи на системата да изпрати допълнителна информация за данните за поддръжка на OTRS Групата.
Update Обновяване
System Registration Системна регистрация
To enable data sending, please register your system with OTRS Group or update your system registration information (make sure to activate the 'send support data' option.) За да активирате изпращането на данни, моля, регистрирайте системата си в OTRS Group или актуализирайте системната си регистрационна информация (не забравяйте да активирате опцията "изпращане на данни за поддръжка").
Register this System Регистриране на тази Система
System Registration is disabled for your system. Please check your configuration. Регистрацията на системата е деактивирана на вашата система. Моля, проверете конфигурацията си.
System registration is a service of OTRS Group, which provides a lot of advantages! Системната регистрация е услуга на OTRS Group, която предоставя много предимства!
Please note that the use of OTRS cloud services requires the system to be registered. Моля, имайте предвид, че използването на облачни услуги на OTRS изисква системата да бъде регистрирана.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCloudServiceSupportDataCollector
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 208