Translation

Template: AdminGenericAgent
Add Note
19/100
Context English Bulgarian State
Set new service Задайте нова услуга
Set new Service Level Agreement Задайте ново обслюжване на ниво за услугата
Set new priority Задайте нов приоритет
Set new queue Задайте нова опашка
Set new state Задайте нов статус
Pending date В очакване - дата
Set new agent Задайте нов Агент
new owner Нов собственик
new responsible Нов отговорник
Set new ticket lock Задайне ново заключване на билета
New customer user ID
New customer ID Ново ID на клиента
New title Ново заглавие
New type Нов тип
Archive selected tickets Архивирай избаните билети
Add Note Добавяне на бележка
Visible for customer
Time units Мерни единици за времето
Execute Ticket Commands Изпълнение на команди за билети
Send agent/customer notifications on changes Изпрати известия от агент / клиент за промените
CMD CMD
This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id. Тази команда ще бъде изпълнена. ARG[0] (първи аргумент) ще бъде номера на билета. ARG[1] (втори аргумент) ще бъде TiketID.
Delete tickets Изтриване на билета
Warning: All affected tickets will be removed from the database and cannot be restored! Внимание : Всички засегнати билети ще бъдат премахнати от базата данни и не могат да бъдат възстановени!
Execute Custom Module Изпълнение на персонализиран модул
Param %s key Параметър %s ключ
Param %s value Параметър %s стойност
Results Резултат
%s Tickets affected! What do you want to do? %s билети са засегнати! Какво ще предприемеш?
Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost! Внимание : Използвате опция за ИЗТРИВАНЕ. Всички изтрити билети ще бъдат загубени!
Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified during one job execution! Внимание : Има засегнати %s билети, но само %s могат да бъдат променени по време на изпълнение на задачата!

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 562