Translation

Template: AdminACLEdit
Edit ACL Structure
26/180
Context English Bulgarian State
No matches found. Не бяха открити резултати.
Edit ACL %s Редактиране ACL %s
Edit ACL Редактиране ACL
Go to overview Отидете на преглед
Delete ACL Изтрий ACL
Delete Invalid ACL Изтриване на невалиден ACL
Match settings Настройки на съвпадението
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Настройване на критерии за съвпадение на ACL. Използвайте "Свойства", за да съответствате на текущия екран или "Базата данни със свойства", за да съответствате на атрибутите на текущия билет, които е в базата данни.
Change settings Промяна на настройките
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Настройте какво искате да промените, ако критериите се съвпадат. Имайте предвид, че "Възможно" е бял списък, "Не е възможно" е черен списък.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Покажи или скрий компонента
Edit ACL Information Редактиране ACL информация
Name Име
Stop after match Спри след съвпадението
Edit ACL Structure Редактиране ACL структура
Save ACL Запази ACL
Save Съхраняване
or или
Save and finish Запази и приключи
Cancel Отказ
Do you really want to delete this ACL? Найстина ли искате да изтриите това ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Създайте нов ACL, като изпратите данните за формуляра. След като създадете ACL, ще можете да добавяте конфигурационни елементи в режим на редактиране.
Calendar Management Управление Календар
Add Calendar Добавяне Календар
Edit Calendar Редактиране Календар
Calendar Overview Обобщение Календар
Add new Calendar Добавяне нов Календар
Import Appointments Добавяне срещи
Calendar Import Импортиране Календар
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. От тук можете да качите конфигурационен файл за импортиране на календар към вашата системата. Файлът трябва да бъде. yml формат.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 40