Translation

SysConfig
Defines if the MasterSlave note is visible for the customer by default.
0/710
Context English Polish State
All slave tickets
Wszystkie zgłoszenia podrzędne
Allows adding notes in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Pozwala na dodanie notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta.
Change the MasterSlave state of the ticket.
Zmień stan zgłoszenia dla Nadrzędny/Podrzędny.
Defines dynamic field name for master ticket feature.
Określa nazwę pola dynamicznego dla funkcjonalności zgłoszenia nadrzędnego.
Defines if a ticket lock is required in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
Określa, czy wymagana jest zablokowanie zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta (jeśli zgłoszenie nie jest jeszcze zablokowane, staje się zablokowane, a bieżący agent staje się jego właścicielem).
Defines if the MasterSlave note is visible for the customer by default.
Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa domyślny następny stan zgłoszenia po dodaniu notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the default ticket priority in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa domyślny priorytet zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the history comment for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Określa komentarz historii dla akcji zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny który zostanie użyty w historii zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the history type for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Określa typ historii dla akcji zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny który zostanie użyty w historii zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa następny stan zgłoszenia po dodaniu notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.pl.po, string 17