Translation

SysConfig
Defines if the MasterSlave note is visible for the customer by default.
0/710
Context English Polish State
New Master Ticket
Nowe zgłoszenie nadrzędne
Unset Master Ticket
Wyłącz wartość Nadrzędny
Unset Slave Ticket
Wyłącz wartość Podrzędny
Slave of %s%s%s: %s
Podrzędne do %s%s%s: %s
Unset Master Tickets
Wyczyść wartość Nadrzędny
Unset Slave Tickets
Wyczyść wartość Podrzędny
Master
Nadrzędny
Slave of %s%s%s
Podrzędny do %s%s%s
Master Ticket
Zgłoszenie nadrzędne
All master tickets
Wszystkie zgłoszenia nadrzędne
All slave tickets
Wszystkie zgłoszenia podrzędne
Allows adding notes in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Pozwala na dodanie notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta.
Change the MasterSlave state of the ticket.
Zmień stan zgłoszenia dla Nadrzędny/Podrzędny.
Defines dynamic field name for master ticket feature.
Określa nazwę pola dynamicznego dla funkcjonalności zgłoszenia nadrzędnego.
Defines if a ticket lock is required in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
Określa, czy wymagana jest zablokowanie zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta (jeśli zgłoszenie nie jest jeszcze zablokowane, staje się zablokowane, a bieżący agent staje się jego właścicielem).
Defines if the MasterSlave note is visible for the customer by default.
 
Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa domyślny następny stan zgłoszenia po dodaniu notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the default ticket priority in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa domyślny priorytet zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the history comment for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Określa komentarz historii dla akcji zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny który zostanie użyty w historii zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the history type for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Określa typ historii dla akcji zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny który zostanie użyty w historii zgłoszenia interfejsu agenta.
Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa następny stan zgłoszenia po dodaniu notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Enables the advanced MasterSlave part of the feature.
Włącza zaawansowaną część funkcjonalności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature that slave tickets follow the master ticket to a new master in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, w której zgłoszenia podrzędne podążają za zgłoszeniem nadrzędnym do nowego zgłoszenia nadrzędnego.
Enables the feature to change the MasterSlave state of a ticket in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny umożliwiającą zmianę stanu Nadrzędny/Podrzędny w zgłoszeniu.
Enables the feature to forward articles from type 'forward' of a master ticket to the customers of the slave tickets. By default (disabled) it will not forward articles from type 'forward' to the slave tickets.
Włącza funkcjonalność przesyłania artykułów typu "przekaż" ze zgłoszenia nadrzędnego do klientów zgłoszeń podrzędnych. Domyślnie (wyłączone) artykuły typu "przekaż" nie są przekazywane do zgłoszeń podrzędnych.
Enables the feature to keep parent-child link after change of the MasterSlave state in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, polegającą na utrzymaniu połączenia rodzic-dziecko po zmianie zależności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature to keep parent-child link after unset of the MasterSlave state in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, polegającą na utrzymaniu połączenia rodzic-dziecko po usunięciu zależności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature to unset the MasterSlave state of a ticket in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, usuwania stanu Nadrzędny/Podrzędny ze zgłoszenia.
If a note is added by an agent, sets the state of the ticket in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Jeśli agent doda notatkę, to ustawiany jest stan zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny okna szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Master / Slave
Nadrzędny / Podrzędny
Master Tickets
Zgłoszenia nadrzędne

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.pl.po, string 17