Translation

SysConfig
Registration of the ticket event module.
38/400
Context English Polish State
Defines the next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Określa następny stan zgłoszenia po dodaniu notatki na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Enables the advanced MasterSlave part of the feature.
Włącza zaawansowaną część funkcjonalności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature that slave tickets follow the master ticket to a new master in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, w której zgłoszenia podrzędne podążają za zgłoszeniem nadrzędnym do nowego zgłoszenia nadrzędnego.
Enables the feature to change the MasterSlave state of a ticket in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny umożliwiającą zmianę stanu Nadrzędny/Podrzędny w zgłoszeniu.
Enables the feature to forward articles from type 'forward' of a master ticket to the customers of the slave tickets. By default (disabled) it will not forward articles from type 'forward' to the slave tickets.
Włącza funkcjonalność przesyłania artykułów typu "przekaż" ze zgłoszenia nadrzędnego do klientów zgłoszeń podrzędnych. Domyślnie (wyłączone) artykuły typu "przekaż" nie są przekazywane do zgłoszeń podrzędnych.
Enables the feature to keep parent-child link after change of the MasterSlave state in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, polegającą na utrzymaniu połączenia rodzic-dziecko po zmianie zależności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature to keep parent-child link after unset of the MasterSlave state in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, polegającą na utrzymaniu połączenia rodzic-dziecko po usunięciu zależności Nadrzędny/Podrzędny.
Enables the feature to unset the MasterSlave state of a ticket in the advanced MasterSlave mode.
Włącza funkcjonalność trybu zaawansowanego Nadrzędny/Podrzędny, usuwania stanu Nadrzędny/Podrzędny ze zgłoszenia.
If a note is added by an agent, sets the state of the ticket in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Jeśli agent doda notatkę, to ustawiany jest stan zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny okna szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Master / Slave
Nadrzędny / Podrzędny
Master Tickets
Zgłoszenia nadrzędne
MasterSlave
Nadrzędny/Podrzędny
MasterSlave module for Ticket Bulk feature.
Moduł Nadrzędnych/Podrzędnych dla funkcji grupowych zgłoszeń.
Parameters for the dashboard backend of the master tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.
Parametr okna pulpitu zgłoszeń nadrzędnych interfejsu agenta. "Limit" jest liczbą wierszy pokazywaną domyślnie. "Group" jest używana do ograniczenia dostępu do wtyczki (np.: Group: admin;group1;group2;). "Default" określa czy wtyczka jest domyślnie włączona lub czy użytkownik może włączyć ją ręcznie. "CacheTTLLocal" jest czasem podanym w minutach określającym czas cache'owania wtyczki.
Parameters for the dashboard backend of the slave tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.
Parametr okna pulpitu zgłoszeń podrzędnych interfejsu agenta. "Limit" jest liczbą wierszy pokazywaną domyślnie. "Group" jest używana do ograniczenia dostępu do wtyczki (np.: Group: admin;group1;group2;). "Default" określa czy wtyczka jest domyślnie włączona lub czy użytkownik może włączyć ją ręcznie. "CacheTTLLocal" jest czasem podanym w minutach określającym czas cache'owania wtyczki.
Registration of the ticket event module.
Rejestracja modułu zdarzeń zgłoszenia,
Required permissions to use the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Uprawnienia wymagane do używania ekranu Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets if Master / Slave field must be selected by the agent.
Określa, czy pole Nadrzędny/Podrzędny musi być wybrane przez agenta.
Sets the default body text for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia domyślną treść notatki dodawanej do zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the default subject for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia domyślny temat dla notatek dodawanych do zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the responsible agent of the ticket in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia odpowiedzialnego za zgłoszenie agenta na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the service in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Service needs to be activated).
Ustawia usługę w zgłoszeniu na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta (Ticket::Service musi być aktywowane).
Sets the ticket owner in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia właściciela zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the ticket type in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).
Ustawia typ zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agent (Ticket::Type musi być aktywowany).
Shows a link in the menu to change the MasterSlave status of a ticket in the ticket zoom view of the agent interface.
Na ekranie przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta, pokazuje link w menu do zmiany stanu Nadrzędny/Podrzędny.
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta, pokazuje listę wszystkich agentów zaangażowanych w zgłoszenie.
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta, pokazuje listę wszystkich możliwych agentów (wszystkich agentów z uprawnieniami do notatek w kolejce/zgłoszeniu), w celu określenia kto powinien być poinformowany o tej notatce.
Shows the ticket priority options in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Pokazuje opcje priorytetu zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny, wywołanym z przybliżonego widoku zgłoszenia w interfejsie agenta
Shows the title field in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Pokazuje pole tytułu na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w szczegółach zgłoszenia w intefejsie agenta.
Slave Tickets
Zgłoszenia podrzędne
Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket.
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.pl.po, string 37