Translation

SysConfig
Registration of the ticket event module.
38/400
Context English Polish State
Master Tickets
Zgłoszenia nadrzędne
MasterSlave
Nadrzędny/Podrzędny
MasterSlave module for Ticket Bulk feature.
Moduł Nadrzędnych/Podrzędnych dla funkcji grupowych zgłoszeń.
Parameters for the dashboard backend of the master tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.
Parametr okna pulpitu zgłoszeń nadrzędnych interfejsu agenta. "Limit" jest liczbą wierszy pokazywaną domyślnie. "Group" jest używana do ograniczenia dostępu do wtyczki (np.: Group: admin;group1;group2;). "Default" określa czy wtyczka jest domyślnie włączona lub czy użytkownik może włączyć ją ręcznie. "CacheTTLLocal" jest czasem podanym w minutach określającym czas cache'owania wtyczki.
Parameters for the dashboard backend of the slave tickets overview of the agent interface. "Limit" is the number of entries shown by default. "Group" is used to restrict the access to the plugin (e. g. Group: admin;group1;group2;). "Default" determines if the plugin is enabled by default or if the user needs to enable it manually. "CacheTTLLocal" is the cache time in minutes for the plugin.
Parametr okna pulpitu zgłoszeń podrzędnych interfejsu agenta. "Limit" jest liczbą wierszy pokazywaną domyślnie. "Group" jest używana do ograniczenia dostępu do wtyczki (np.: Group: admin;group1;group2;). "Default" określa czy wtyczka jest domyślnie włączona lub czy użytkownik może włączyć ją ręcznie. "CacheTTLLocal" jest czasem podanym w minutach określającym czas cache'owania wtyczki.
Registration of the ticket event module.
Rejestracja modułu zdarzeń zgłoszenia,
Required permissions to use the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Uprawnienia wymagane do używania ekranu Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets if Master / Slave field must be selected by the agent.
Określa, czy pole Nadrzędny/Podrzędny musi być wybrane przez agenta.
Sets the default body text for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia domyślną treść notatki dodawanej do zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the default subject for notes added in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia domyślny temat dla notatek dodawanych do zgłoszenia na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.
Sets the responsible agent of the ticket in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Ustawia odpowiedzialnego za zgłoszenie agenta na ekranie Nadrzędny/Podrzędny w oknie szczegółów zgłoszenia interfejsu agenta.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.pl.po, string 37