Translation

Template: AgentFAQCategory
FAQ Category Management
26/230
Context English Serbian State
Add FAQ Article
Додај FAQ чланак
Keywords
Кључне речи
A category is required.
Категорија је обавезна.
Approval
Одобрење
FAQ Category Management
Управљање FAQ категоријама
Add FAQ Category
Додај FAQ категорију
Edit FAQ Category
Уреди FAQ категорију
Add category
Додај категорију
Add Category
Додај категорију
Edit Category
Уреди категорију
Subcategory of
Подкатегорија од
Please select at least one permission group.
Молимо да изаберете бар једну групу дозвола.
Agent groups that can access articles in this category.
Групе оператера које могу приступити чланцима у овој категорији.
Will be shown as comment in Explorer.
Биће приказано као коментар у Истраживачу.
Do you really want to delete this category?
Да ли стварно желите да обришете ову категорију?
You can not delete this category. It is used in at least one FAQ article and/or is parent of at least one other category
Не можете обрисати ову категорију. Употребљена је у бар једном FAQ чланку и/или је надређена најмање једној другој категорији
This category is used in the following FAQ article(s)
Ова категорија је употребљена у следећим FAQ чланцима
This category is parent of the following subcategories
Ова категорија је надређена следећим подкатегоријама
Do you really want to delete this FAQ article?
Да ли стварно желите да обришете овај FAQ чланак?
FAQ
FAQ

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentFAQCategory
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.sr.po, string 5