Translation

Template: AgentFAQOverviewNavBar
Context Settings
22/160
Context English Polish State
No subcategories found.
Brak podkategorii.
History of
Historia
History Content
Zawartość historii
Createtime
Utworzone
No FAQ Journal data found.
Brak danych w dzienniku FAQ.
FAQ Language Management
Zarządzanie językami FAQ
Add FAQ Language
Dodaj język FAQ
Edit FAQ Language
Edytuj język FAQ
Use this feature if you want to work with multiple languages.
Użyj tej funkcji jeśli chcesz pracować z wieloma językami.
Add language
Dodaj język
Add Language
Dodaj język
Edit Language
Edytuj język
Do you really want to delete this language?
Czy na pewno chcesz usunąć ten język?
You can not delete this language. It is used in at least one FAQ article!
Nie możesz usunąć tego języka. Jest on używany w przynajmniej jednym artykule FAQ!
This language is used in the following FAQ Article(s)
Ten język jest używany w następujących artukułach FAQ
Context Settings
Ustawienia kontekstowe
FAQ articles per page
Liczba artykułów FAQ na stronę
No FAQ data found.
Brak danych FAQ.
out of 5
z 5
Keyword
Słowo kluczowe
Vote (e. g. Equals 10 or GreaterThan 60)
Głosuj (np.: równe 10 lub więcej niż 60)
Rate (e. g. Equals 25% or GreaterThan 75%)
Oceń (np.: równe 25% lub więcej niż 75%)
Approved
Zatwierdzone
Last changed by
Ostatnio zmienione przez
FAQ Article Create Time (before/after)
FAQ Czas tworzenia zgłoszenia (przed/po)
FAQ Article Create Time (between)
FAQ Czas tworzenia zgłoszenia (pomiędzy)
FAQ Article Change Time (before/after)
FAQ Czas zmiany zgłoszenia (przed/po)
FAQ Article Change Time (between)
FAQ Czas zmiany zgłoszenia (pomiędzy)
FAQFulltext
FAQ pełnotekstowo
FAQ Search
Wyszukiwanie FAQ
Profile Selection
Wybór profilu
ComponentTranslation
This translation Translated OTRS 6/FAQ
Ustawienia kontekstowe
Following strings have same context and same source.
Translated OTRS 6/ITSM Configuration Management
Ustawienia kontekstu

Change compared to this translation:

Ustawienia kontekstoweu
Translated OTRS 6/ITSM Change Management
Ustawienia kontekstu

Change compared to this translation:

Ustawienia kontekstoweu

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentFAQOverviewNavBar
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/FAQ/FAQ.pl.po, string 42