Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
General Catalog GPL-3.0 94% 1 4 1
Import Export GPL-3.0 98% 1 3 1
ITSM Change Management GPL-3.0 99% 1 5 18
ITSM Configuration Management GPL-3.0 99% 1 5 1
ITSM Core GPL-3.0 99% 1 4 1
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0 98% 1 7 1
OTRS GPL-3.0 99% 65 1,091 123
OTRS Clone DB GPL-3.0 66% 2 12
OTRS Master Slave GPL-3.0 98% 1 4 6
Survey GPL-3.0 99% 1 4 5
System Monitoring GPL-3.0 95% 1 21
TimeAccounting GPL-3.0 99% 1 4 2
Project website otrs.com
Translation license GPL-3.0 Import Export ITSM Incident Problem Management TimeAccounting ITSM Configuration Management ITSM Change Management OTRS OTRS Master Slave ITSM Core System Monitoring General Catalog OTRS Clone DB Survey proprietary Feature Add-ons Manual Update and Installation Guide OTRS::ITSM Manual Administration Manual User Manual
Languages 1
Source strings 17,815
Source words 188,131
Source characters 1,178,788
Hosted strings 8,654
Hosted words 71,068
Hosted characters 438,200
User avatar cr

New string to translate

OTRS 7 / OTRS Clone DBSerbian

New string to translate 3 weeks ago
User avatar cr

Resource update

OTRS 7 / OTRS Clone DBSerbian

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSSerbian

New strings to translate a month ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSSerbian

Resource update a month ago
User avatar bu

New translation

OTRS 7 / ITSM CoreSerbian

Set the type and direction of links to be used to calculate the incident state. The key is the name of the link type (as defined in LinkObject::Type), and the value is the direction of the IncidentLinkType that should be followed to calculate the incident state. For example if the IncidentLinkType is set to 'DependsOn', and the Direction is 'Source', only 'Depends on' links will be followed (and not the opposite link 'Required for') to calculate the incident state. You can add more link types and directions as you like, e.g. 'Includes' with the direction 'Target'. All link types defined in the system configuration options LinkObject::Type are possible and the direction can be 'Source', 'Target', or 'Both'. IMPORTANT: AFTER YOU MAKE CHANGES TO THIS SYSTEM CONFIGURATION OPTION YOU NEED TO RUN THE CONSOLE COMMAND bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate SO THAT ALL INCIDENT STATES WILL BE RECALCULATED BASED ON THE NEW SETTINGS!
Подешава тип и смер веза који ће се користити за утврђивање стања инцидента. Кључ је назив типа везе (као што је дефинисано у LinkObject::Type), а вредност је смер IncidentLinkType који треба испратити за одређивање стања инцидента. На пример, ако је IncidentLinkType подешен на DependsOn и смер је Source, само веза "Зависи од" ће бити праћена (а неће и супротна веза "Неопходно за") у одређивању стања инцидента. Уколико желите може додати још типова и смерова веза, нпр. "Укључује" са смером "Циљ". Сви типови веза дефинисани у системској конфигурацији LinkObject::Type су могући и смер може бити "Извор", "Циљ" или "Оба". ВАЖНО: НАКОН ИЗМЕНЕ ОПЦИЈА СИСТЕМСКЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ МОРАТЕ ПОКРЕНУТИ СКРИПТ bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate ДА БИ СВА СТАЊА ИНЦИДЕНТА БИЛА ПОНОВО УТВРЂЕНА НА ОСНОВУ НОВИХ ПОДЕШАВАЊА!
a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreSerbian

New string to translate a month ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreSerbian

Resource update a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRSSerbian

New string to translate 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSSerbian

Resource update 2 months ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSSerbian

New strings to translate 3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity