User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 8 / Service ManagementDutch

This package contains the basic functionality for ITSM and also the general catalog functionality which is a reference table tool is included. Contains also the ITSM incident management and problem management features and all ITSM service level management features.
Dit pakket bevat de basisfunctionaliteit voor ITSM en ook de algemene catalogusfunctionaliteit welkdie een referentietabeltool is, is inbegrepen. Bevat ook de ITSM-functies voor incidentbeheer en probleembeheer en alle ITSM-functies voor serviceniveaubeheer.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / Service ManagementDutch

ServiceRequest
ServiceVerzoek
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / Service ManagementDutch

Incident::Major
Incident::Major
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Send SMS Outbound action.
Configureerbaar formulier voor de actie Uitgaande SMS verzenden.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Send Email Outbound action.
Configureerbaar formulier voor de actie Uitgaande e-mail verzenden.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Reply via Note action.
Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via notitie.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Reply via Email action.
Configureerbaar formulier voor de actie Reageren via e-mail.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Reply to All via Email action.
Configureerbaar formulier voor de actie Allen beantwoorden via e-mail.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Redirect via Email action.
Configureerbaar formulier voor de actie Omleiden via e-mail.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Move Ticket action.
Configureerbaar formulier voor de actie Ticket verplaatsen.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Forward via Email action.
Configureerbaar formulier voor de actie Doorsturen via e-mail.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Edit Appointment action.
Configureerbaar formulier voor de actie Afspraak bewerken.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Change Free Fields action.
Configureerbaar formulier voor de actie Vrije velden wijzigen.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Change Customer action.
Configureerbaar formulier voor de actie Klant wijzigen.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Configurable form for the Add Phone Call Outbound action.
Configureerbaar formulier voor de actie Uitgaand telefoongesprek toevoegen.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Closed tickets for customer
Gesloten tickets voor klant
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Bottom menu item registration for the external interface. Additional menu links are defined by adding new items and specifying their parameters. “Group” and “GroupRo” arrays can be used to limit display of the links to members of certain groups with RW and RO permissions respectively. “Name” defines the displayed link text and “Description” will be shown in a tooltip on hover. “Link” is meant for an application route path or a link to an external site. Please note you can only define one of them at the time. “IsPublic” defines if the link will be shown to unauthenticated users and in case this is set to “1”, “Group” and “GroupRo” parameters will be ignored. “Target” will define link’s target attribute, please use “_blank” for opening in a new tab. “Prio” determines the order of the links, with smaller numbers displayed first.
Registratie van onderste menu-item voor de externe interface. Extra menukoppelingen worden gedefinieerd door nieuwe items toe te voegen en hun parameters op te geven. "Group" en "GroupRo" arrays kunnen worden gebruikt om de weergave van de links te beperken tot leden van bepaalde groepen met respectievelijk RW- en RO-machtigingen. "Naam" definieert de weergegeven koppelingstekst en "Beschrijving" wordt getoond in een tooltip bij zweven. "Link" is bedoeld voor een routepad van een applicatie of een link naar een externe site. Let op: u kunt er slechts één tegelijk definiëren. "IsPublic" definieert of de link wordt getoond aan niet-geauthenticeerde gebruikers en als dit is ingesteld op "1", zullen de parameters "Group" en "GroupRo" worden genegeerd. "Target" definieert het doelattribuut van de link, gebruik alstublieft "_blank" om te openen in een nieuw tabblad. "Prio" bepaalt de volgorde van de links, waarbij kleinere getallen eerst worden weergegeven.
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

Add Knowledge
Kennis toevoegen
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

%s Dynamic Fields
%s Dynamische velden
2 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 8 / OTRSDutch

This work is copyrighted by OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Germany.
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd door OTRS AG (https://otrs.com), Zimmersmühlenweg 11, 61440 Oberursel, Duitsland.
2 months ago

Search