bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreFrench

New string to translate a month ago
bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreFrench

Resource update a month ago
bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreFrench

Resource update 6 months ago
None

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreFrench

New string to translate 6 months ago
None

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreFrench

Resource update 6 months ago

Search