bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreBulgarian

New string to translate 8 days ago
bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreBulgarian

Resource update 8 days ago
bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreBulgarian

Resource update 5 months ago
None

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreBulgarian

New string to translate 5 months ago
None

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreBulgarian

Resource update 5 months ago

Search