Resource update 6 days ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionUkrainian

Committed changes 2 weeks ago
Defines queues that's tickets are used for displaying as calendar events.
Визначає черги, заявки яких використовуються для показування у вигляді календарних подій.
2 weeks ago
Appointment calendar event module that updates the ticket with data from ticket appointment.
мМодуль подій календаря призначень, який оновлює тікет ззаявку даними від подій заявкиз призначення події.
2 weeks ago
Appointment calendar event module that prepares notification entries for appointments.
мМодуль подій календаря призначень, який готує записи сповідомлення для подійщень для призначень.
2 weeks ago
Event Type Filter
Фільтр Ттипу Пподії
2 weeks ago
It is not possible to add a new event trigger because the event is not set.
Неможливо додати новий тригер події, бо подія не налаштована.
2 weeks ago
The event %s is not valid.
Подія %s недійсна.
2 weeks ago
Need Event!
Потрібна подія!
2 weeks ago
Prevent entry of dates in the past
Попередити увведення дат в минулому
2 weeks ago
No more events found. Please try changing the filter settings.
НБільше не знайдено більше подій. Будь ласка, спробуйте змінити налаштування фільтрів.
2 weeks ago
Event Type
Тип Пподії
2 weeks ago
If ArticleCreate or ArticleSend is used as a trigger event, you need to specify an article filter as well. Please select at least one of the article filter fields.
Якщо ArticleCreate або ArticleSend використовуються як ініціюючи подіїтригери, вам необхідно також вказати фільтр статтіей. Будь ласка, виберіть принаймні одне поле фільтру статтіей.
2 weeks ago
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional ticket filter can be applied below to only send for ticket with certain criteria.
Тут ви можете вибрати події, що будуть вмикати це сповіщення. Додатковий фільтр квитків може бути доданий нижче, щоб відправити сповіщення для квиткаНижче можна додати додатковий фільтр заявок, щоб сповіщення відправлялося лише для заявки з певними критеріями.
2 weeks ago
Event type
Тип події
2 weeks ago
Do you really want to delete all the conditions for this event?
Ви справді бажаєте вилучити усі умови для цієї події?
2 weeks ago
Synchronous event triggers would be processed directly during the web request.
Синхронні тригери подій будуть оброблятьися безпосередньо під час веб-запиту.
2 weeks ago
This invoker will be triggered by the configured events.
Цей активатор буде викликаний сконфігурналаштованоюими подієюями.
2 weeks ago
Edit this event
Редагувати цю подію
2 weeks ago
If a retry interval factor of '1.5' or '2' is selected, undesirably long intervals can be prevented by defining the largest interval allowed.
Якщо вибрано значення інтервального фактора повторної спроби «1,5» або «2», небажано довгих інтервалів можна уникнути, вказавши найбільший дозволений інтервал.
2 weeks ago

Search