Resource update 6 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionLithuanian

New string to translate 9 months ago
Resource update 9 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionLithuanian

New string to translate 10 months ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionLithuanian

Committed changes 11 months ago
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents.
Čia yra numatytoji vertė priskirtiems agentams, kurie nep
11 months ago
Active by default in agent preferences
"Aktyvus" numatyta agento pasirinkimuose
11 months ago
At least one method is needed per notification.
Bent vienas būdas yra būtinas vienam pranešimui.
11 months ago
Enable this notification method
Aktyvuoti šį pranešimų būdą
11 months ago
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.
11 months ago
Notification Methods
Pranešimų būdai
11 months ago
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
11 months ago
Once per day
Vieną kartą per dieną
11 months ago
Also send if the user is currently out of office.
Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
11 months ago
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Sukurkite naują ACL pateikdami duomenis. Sukūrus ACL Jūs galėsite pridėti konfigūracijos elementus redagavimo būsenoje.
11 months ago
Edit ACL Information
Pakeisti ACL informaciją
11 months ago
Execute SQL statements.
Vykdyti SQL sakinius.
11 months ago
WARNING: When you change the name of the group 'admin', before making the appropriate changes in the SysConfig, you will be locked out of the administrations panel! If this happens, please rename the group back to admin per SQL statement.
ĮSPĖJIMAS: Pervadinant grupę 'admin' prieš atlikant atitinkamus veiksmus 'SysConfig' būsite užrakintas nuo administravimo skydelio! Jei tai atsitiktų, panaudodami SQL užklausą, atkeiskite grupės pavadinimą atgal į 'admin'.
11 months ago
This field is required or
Šis laukas yra privalomas arba
11 months ago

Search