Can't update password, it must contain at least 1 digit!
Neįmanoma atnaujinti slaptažodžio. Slaptažodyje turi būti bent 1 skaitmuo.!
7 months ago
Can't update password, it must be at least %s characters long!
Neįmanoma atnaujinti slaptažodžio. Jis turi būti mažiausiai %s simbolių ilgio.!
7 months ago
Group updated!
Grupė atnaujinta!
7 months ago
Please select only one element or turn off the button 'Fixed'.
Prašome pasirinkti tik vieną elementą arba išjungti "Fiksuotas"!.
7 months ago
The file is not an image that can be shown inline!
Failas nėra paveikslėlis, kurį būtų galima rodyti tiesiogiai (? inline)!
7 months ago
Send Email
Siųsti paštą!
7 months ago
Send mail
Siųsti paštą!
7 months ago
SLA invalid.
SLA taisyklė negalima.
7 months ago
SLA invalid.
SLA taisyklė negalima
7 months ago
Queue invalid.
Eilė negalima.
7 months ago
Ticket Settings
TrikUžduočių nustatymai
7 months ago
Please set a new owner!
Prašome nustatyti naują savininką!
7 months ago
Service invalid.
Paslauga negalima.
7 months ago
Date invalid!
Negalimai datauomenys!
7 months ago
To dispatch or filter incoming emails based on email headers. Matching using Regular Expressions is also possible.
Išskirstyti ar filtruoti el. laiškus pagal el. laiškų antraštes. Taip pat galima naudoti ir reguliarias išraiškas.
7 months ago
The logfile is too large, you need to reset it
Registravimo žurnalas per didelis. Turėtumėte jį anuliuotstatyti.
7 months ago
Activating this feature might affect your system performance!
Šios ypatybės aktyvavimas gali paveikti Jūsų sistemos našumą.!
7 months ago
To get the first 5 lines of the body (of the latest customer article).
Gauti pirmas 5 turinio eilutes (paskutinio kliento straipsnio).
7 months ago
To get the first 20 character of the subject (of the latest customer article).
Gauti pirmus 20 temos simbolių (paskutinio kliento straipsnio).
7 months ago
To get the first 5 lines of the body (of the latest agent article).
Gauti pirmas 5 turinio eilutes (paskutinio agento straipsnio).
7 months ago

Search